Familia si rolul ei

Copilul este o fiin?? cu însu?iri calitativ diferite de cele ale adultului ?i are în mod legitim dreptul de a ocupa o pozi?ie privilegiat? ?i de a se bucura de un “tratament” specific. S?n?tatea, dezvoltarea ?i educa?ia copilului trebuie s? fie în centrul preocup?rilor familiei.

Dezvoltarea personalit??ii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, ?colari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate ?i importan?? cei mai importan?i în dezvoltarea unei personalit??i armonioase, în securizarea fizic?, afectiv? ?i material? a copilului.

Indiferent de modul de organizare, mediul familial intemeiat pe un sistem de interac?iuni afective intense este apt de a reac?iona la trebuin?ele copilului, de a participa ?i favoriza elaborarea personalit??ii, a imaginii sale de sine ?i despre lume.

Familia este cea mai în m?sur? s? r?spund? nevoilor copilului, afectiv cea mai adecvat? trebuin?elor lui pentru c? numai aceste rela?ii afective ?i sentimente de dragoste îl fac pe p?rinte s? în?eleag? ?i s? intuiasc? copilul ?i starea lui de copil?rie. În familie î?i poate satisface nevoile sale primare, î?i poate manifesta frustr?rile inevitabile, temperate de dragostea p?rin?ilor. În familie copilul poate s?-?i investeasc? toate resursele emo?ionale ?i s? înve?e s? ?i le controleze pentru c? aici ar trebui s? fie în mod sigur un mediu mai ales afectiv – garan?ie pentru o dezvoltare armonioas?.

Familia este mediul esen?ial care poate influen?a dezvoltarea ?i destinul copilului prin securizare material?, dragoste ?i educa?ie. 

Copiii n-au fost niciodat? adul?i. Dar, privindu-ne pe noi, doresc s-ajung?. Ne investesc cu calit??i ?i puteri ?i nu renun?? la credin?a lor niciodat? în cazul p?rin?ilor care au reu?it s? le fie aproape ?i s? p?streze aura de eroi.

 

Adul?ii au fost cu to?ii, cândva, copii. Fiecare adult mai p?streaz? înc? în sufletul, în memoria lui afectiv? nu atât ceea ce i s-a întâmplat sau cum a rezolvat ni?te probleme, cât felul în care s-a sim?it în anumite situa?ii ?i cum a v?zut lumea de la „în?l?imea” vîrstelor copil?riei.

 

Acest avantaj, de fi trecut pe acolo, se constituie într-o resurs? accesibil? oricui; atunci când nu ai timp sau informa?ii la îndemân? po?i apela cu sinceritate ?i deschidere la copilul din tine. Pentru restul exist? c?r?i, teorii, metode, studii de caz ?i speciali?ti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *