Generozitate si egoism

Este caracteristic copilului mic s? cread? c? lumea se învârte în jurul lui, c? el este cea mai important? persoan? din lume ?i c? to?i ar trebui s? se îngrijeasc? doar de nevoile lui. Atunci când un copil are acest sim??mânt, este dificil sau aproape imposibil s? se gândeasc? la altceva decât la satisfacerea propriilor dorin?e. Încet, încet, în timp ce îi satisfaci copilului nevoile, astfel încât s? se poat? sim?i fericit ?i în siguran??, el trebuie s? înve?e ca, la rândul s?u, s?-i ajute pe ceilal?i ?i s? împart? cu ei ce are.

Pentru un copil de doi ani, este foarte dificil s? împart? cu ceilal?i lucrurile lui sau s? a?tepte pân? îi vine rândul. La aceast? vârst? ar putea exista mai pu?ine conflicte dac? ai avea mai multe juc?rii de acela?i fel, atunci când un copil de aceea?i vârst? vine s? se joace împreun? cu al t?u. Pe la vârsta de patru ani, atunci când încep s? se dezvolte imagina?ia ?i sensibilitatea fa?? de cei din jur, copilului îi este mult mai u?or s? împart? cu al?ii ceea ce are. De-abia la vârsta de opt ani generozitatea con?tient? î?i atinge apogeul. Atunci, copilul le va da prietenilor s?i, dac? nu este supravegheat îndeajuns, pân? ?i cele mai îndr?gite lucruri care îi apar?in. Persoana generoas? este dispus? s?-?i adapteze nevoile ?i dorin?ele proprii la nevoile ?i la dorin?ele celorlal?i. Pentru a-l ajuta pe copil s? înve?e s? împart? cu ceilal?i, trebuie s? ?ii cont de urm?toarele aspecte:

1. Nu-l obliga pe copil s? dea din lucrurile sale. Procedând astfel, este posibil s?-l faci ca, în cele din urm?, s? împart? cu ceilal?i, dar actul renun??rii la diverse lucruri, lipsit de sim??mântul p?rt??iei ?i al generozit??ii, nu conduce la efectul dorit, ?i anume acela de a-l face pe copil mai dispus s? d?ruiasc? ?i în ocaziile urm?toare. De asemenea, este adev?rat c? unii copii, chiar ?i la vârsta de patru sau cinci ani, manifest? înc? un puternic ata?ament fa?? de lucrurile lor. Dac? un copil aduce la tine în cas? o juc?rie care îi apar?ine, nu ar trebui s?-i ceri s? ?i-o d?ruiasc? ?ie. Cu toate acestea, el ar trebui s? accepte urm?rile de neevitat, ?i anume ca tu s? pui juc?ria respectiv? deoparte, în cazul când copiii t?i sunt mult prea dornici s? se joace cu ea sau prea nemul?umi?i, pentru c? nu au voie s? o foloseasc?. Uneori, copiii nu sunt dispu?i s? cedeze altora juc?riile lor, de team? c? ace?tia li le vor strica. Îi po?i ajuta în aceast? privin??, organizând totul în a?a fel, încât joaca s? se desf??oare în siguran?? ?i asigurându-l pe copilul musafir c? vei avea grij? s? nu se întâmple nimic cu lucrurile lui. În situa?ia când exist? doar o singur? juc?rie de un anume fel, ?i un copil a a?teptat îndelung s? îi vin? rândul, s-ar putea s? fie nevoie s? stabile?ti anumite reguli sau anumite limite în ceea ce prive?te folosirea respectivei juc?rii de c?tre aceea?i persoan?. Copilului îi va fi mai u?or s? renun?e la o juc?rie dac? îl avertizezi dinainte c? mai are dreptul doar la cinci minute de joac?, decât dac? vii, pur ?i simplu, ?i îi smulgi juc?ria din mân?, ca s? i-o dai altui copil.

2. Ajut?-?i copilul s? se descurce singur în situa?iile în care trebuie s? împart? lucrurile cu al?i copii. Este cu mult mai bine s?-i înve?i pe copii s? împart? cu ceilal?i din proprie ini?iativ?, decât s? fii nevoit s? le impui acest lucru într-un fel sau altul. Atunci când un copil vrea ceva ce apar?ine altui copil, s?-i spun? acestuia: „Când nu te mai joci cu juc?ria aceasta, vrei s? mi-o dai ?i mie pu?in? Te rog!” La început, este posibil ca cel?lalt copil s? spun?: „Nu”. Atunci este datoria ta s?-i explici acestuia c?, atunci când va termina de jucat cu acea juc?rie, s? nu uite s?-i spun? celui care dorea juc?ria, c? a terminat de jucat cu ea ?i c? o poate lua. Trebuie s?-i reaminte?ti  ?i celui care a a?teptat c? acum este rândul lui s? se joace. În acest fel, copilul care la început nu a vrut s? dea juc?ria va sim?i bucuria d?ruirii, v?zându-l pe cel?lalt cât de fericit este.

3. De obicei, generozitatea nu apare spontan, ci se înva??. Ca p?rinte, trebuie s?-i încurajezi în mod continuu pe copiii t?i în aceast? privin?? ?i s? le r?spl?te?ti orice atitudine de generozitate ?i d?ruire. Trebuie s? te por?i în a?a fel, încât s? le plac? s? împart? cu ceilal?i. Caracteristicile specifice, men?ionate în acest capitol, reprezint? doar câteva dintre aspectele în care fiecare copil este unic. În?elegerea acestor caracteristici ?i a diferitelor moduri în care p?rin?ii pot lucre cu copiii lor, fie pentru a le încuraja, fie pentru a le modela comportamentul, î?i va fi de folos în încercarea de a-?i în?elege mai bine copiii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *